Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ zhromažďuje na základe plnenia zmluvného vzťahu, zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu alebo súhlasu prostredníctvom webovej stránky alebo iných zdrojov, a opisujú, ako prevádzkovateľ používa a chráni osobné údaje.

Správca:

Ing. Michal Homoľa
Seberíniho 1 Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03
tel.: 0918708906
e-mail:
homissro@gmail.comcz
IČO : 53310799
DIČ : 2121328429

Legislatíva

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté Používateľom telefonicky, osobne, písomne alebo elektronicky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”).

Rozsah údajov spracúvaných prevádzkovateľom

Meno, priezvisko, firma, adresa, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ, fotodokumentácia, videodokumentácia a informácie a dokumenty, ktoré používateľ poskytol správcovi v priebehu poskytovania služieb.

Doba uchovávania osobných údajov

Správca spracúva a uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností používateľa a po dobu, po ktorú je správca povinný uchovávať údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Prenos osobných údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ odovzdáva osobné údaje používateľa tretím stranám len vtedy, ak to vyžaduje iný právny predpis; je to nevyhnutné na poskytovanie produktu alebo služby alebo na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Prenos osobných údajov sa vždy uskutočňuje na základe právneho predpisu alebo na základe zmluvy s treťou stranou, ktorá poskytuje dostatočné záruky ochrany osobných údajov.

Práva používateľa

Právo na prístup k osobným údajom – používateľ má právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či spracúva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje ide a ako sa spracúvajú. Používateľ má tiež právo na to, aby prevádzkovateľ na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Používateľ má právo kedykoľvek doplniť neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie osobných údajov – používateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie alebo likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ spracúva, ak sú splnené určité podmienky a používateľ o to požiada.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – používateľ má právo na to, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jeho osobných údajov. Používateľ má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, tretej strany alebo je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo na prenosnosť údajov – používateľ má možnosť získať osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Následne môže tieto údaje preniesť inému prevádzkovateľovi alebo, ak je to technicky možné, požiadať, aby si ich prevádzkovatelia preniesli medzi sebou.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – používateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, a to úplne alebo čiastočne. Súhlas možno odvolať písomným oznámením zaslaným na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na splnenie zákonných dôvodov spracúvania, t. j. najmä na plnenie svojich zákonných povinností alebo na účely ochrany práv a právnych nárokov.

V prípade pochybností používateľa o spracúvaní jeho osobných údajov prevádzkovateľom môže podať sťažnosť priamo jemu alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo na súd.